Shadow

Fragment din piesa “O noapte furtunoasă”, de I.L. Caragiale (Kotor andar o teatrosqo lekhipe “Jekh rǎt lisǎme”, palal o I. L. Caragiale)

SCENA II

Sa VON, o KIRIAK

KIRIAK (diindoj andre andar i durutni rig): Raj!a, trubul te keras mandàto liipnasqo vaś o Take o podemàri katar o Sf. Eleftèrie; na kamel nisar te inklŏl tehara k-o izirćìcos.

O r. DUMITRAKE: Ta sostar ni kamel?

KIRIAK: Phenel ke si nasvalo. Bićhaldŏm lesqe trinvar le gornarěs lileça, thaj sa ni kamlo. Phenel lesqi dej ke naśti phirel, ke akana uśtino palal i langòră

DUMITRAKE: Te del ćefertikàto sastimasqo.

KIRIAK: Gelŏm leste òrta me; phenav, pe so bàza na kames te aves tehara k-o izirćìco, raj!a? phenel: sŏm nasvalo, raj!a serзento!na, naśti ni te beśav ande punrenθe, naśti te зav ni зi k-i bikinlin, phenel; phenav: na зanav jekh asavko rezòno bi motivaciaqo; phenel: anav manuśen kaj te ćaćaren, raj!a serзento!na, ke beślŏm nasvalo jekh ćhon, phenel, puć vi le raśajes o Zäbàvä katar o Sfunto Elefterie, phenel, overiз dikhlă manθar, phendŏm mire bezexa; phenav: na-j man khanć kerimasqe le raśajeça Zäbàvä, na-j pe m’i lìsta, phenav, tu săn ande m’i lìsta; te prezantis tut tehara k-i kompania. – Akana trubul te das les mandàto, kaśte lav les tehara kana děsŏl.

O r. DUMITRAKE: Te das les, te les les! Kodova si le barimatenqo , зanav les me; sar aj sode phirdă ov te xastral e gardaθar…

IPINЗESKU: Vi man si man semnome le musju Takes ande m’o katastìfos , si lesqe kirvo o Popa Take.

O r. DUMITRAKE: Ei, dikhes!

KIRIAK: Mek les ke ni sfincìl pes ov mança, raj!a, śuźarav les me bezěnθar… Ei! pala’ kodo, le Gicas le Cikädäwos ni arakhlă les o gornàri khatinenθe. Sas lesθe lilorreça vi iз, vi ageś; śun ke si trin děsa kaj ni reslo khere!

O r. DUMITRAKE: Miro barvalo kumnàtos, nimaj dikhavas les! Kon зanel ande so birtosθe ćhudină pes!…

IPINЗESKU: Dikhlŏm les me avděs kana te děsŏl, nakhelas katar o ulavipen.

KIRIAK: Зav te bićhalav e gornarěs te del les o lilorro vaś tehara. (inklŏl sigo)

IPINЗESKU: Sas mato zurales o kàko Gica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *