Shadow

Lumi uitate – RUDARII

Rudari bătrâni

Confundaţi de cele mai multe ori cu ţiganii, deoarece au trăsături fizice asemănătoare, rudarii par să alcătuiască, totuşi, o unitate etnică proprie. Ungurii îi numesc pe rudari “Pharaoh nepek”(poporul lui Faraon), iar în Serbia şi spaţiul ex-iugoslav aceştia sunt cunoscuţi sub numele de karavlahi (vlahi negri). Bătrânii rudari din România cred însă, cu toată convingerea, că nu sunt ţigani, ci “români vechi”, descendenţi din daci

Mă îndrept spre Voitinel, un sat din comuna Gă­lă­neşti (Suceava), în care a răsărit, mai ales după 1989, un pitoresc “cartier ţi­gă­nesc”. Cătunul e alcătuit aproape în întregime din case de lemn, înconjurate de mici grădini înghesuite unele în altele, o veritabilă forfotă de lumini şi umbre, de sunete şi tăceri unduitoare. Culturi de cartofi şi stive de cherestea coabitează cu gu­noaie şi trandafiri înflo­riţi, ştiuleţi de porumb şi puradei dezbrăcaţi, gâşte toro­pite de soare şi grămezi de chirpici. Dintr-o bucătărie de vară răz­bate, până în uliţă, o voce plină de patos, sus­ţinută de acordu­rile unei viori: “Piţigoiu-i ca ţiga­nul,/ Ca şi el umblă săr­manul”. Deasupra unei gră­dini, patru fluturi albi execută un dans vertical, cu mişcări bruşte, o miraculoasă geome­trie aeriană, cu unghiuri într-o continuă schimbare.

Căutători de aur

Deşi contrucţiile sunt noi, atmosfera locului şi curgerea timpului par a fi întreţesute de o imensă pânză de păianjen, sen­zaţie accentuată şi de mul­ţimea obiectelor vechi, înghesuite prin case şi curţi, dar şi de acea lentezza d’anima, spe­cifică populaţiilor tradiţio­na­le. “Biblioteca ambulantă” a locului, pro­fesorul de istorie pen­sionar Doru Mircea Hriş­­că, povesteşte că printr-un hrisov din 18 august 1427, domnitorul Alexandru cel Bun dă­ruia boierilor Hărman şi Ieţco satul Voitin. Tot în timpul dom­niei aces­tui bărbat ales, care a înscris Su­ceava pe traseul civi­lizaţiei europene a vremii, ţiganii încep să pătrundă şi în Moldova. Mai târziu, după expediţia în Ţara Românească din 1471, Ştefan cel Mare i-a procopsit pe moldoveni cu 17.000 de ţigani robi. Documentele epocii mai arată că acelaşi faimos domnitor cumpără, în 1490, satul Voitinel, cu 500 de zloţi tătăreşti, oferin­du-l Mânăstirii Putna, cu 11 fa­milii de ţigani robi, cu nume pline de savoare ling­vistică: Talpă, Strâmba, Molda, Piciman, Opre, Tam­pa, Şanga ş.a.
Am venit “Cătinel la Voitinel,/ Unde-i satu’ miti­tel,/ Şi voinicu-i frumuşel”, în căutarea rudarilor. Cei mai mulţi repre­zen­tanţi din Ro­mânia ai acestei etnii enig­matice sunt în prezent lingurari, cără­mi­dari sau lă­u­­tari. Până aproa­pe de mijlocul se­colului al XIX-lea, rudarii se numeau aurari şi aparţi­neau cu toţii sta­tu­lui. O­cu­­paţia lor prin­cipală era cu­le­sul aurului din nisipurile auri­fe­re ale Transil­va­niei. În anul 1813, de pildă, “spălătorii de aur” (gold­was­cher) din Ardeal au adus curţii îm­părăteşti din Vie­na venituri impor­tante: 560 kg de aur. În lucrarea sa, “Ţiganii în is­toria României” (1998), Viorel A­chim arată că în Tran­silva­nia aurarii erau organizaţi, între 1747 şi 1837, într-un voievodat propriu, separat de ceilalţi ţigani. Ultimul voievod al ţiganilor din Transilvania a fost Peter Vallon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *