Shadow

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022

Conform prevederllor art. 2, alin. (8) din OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021· 2022, recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă se depun, de către candidaţii care optează pentru admlterea pe locurile speciale pentru romi în învăţământul liceeal de stat pentru anul şcolar 20212022, până cel târziu în prima zi de curs din semestrul al ll lea al anulul şcolar 2020·2021, la unitatea de învăţământ din care provine candidatul.

Conform Calendarului admlterii în învăţământul liceeal de stat pentru anul şcolar 2021· 2022, anexa I la OMEC nr. 5457/31.08.2020 I a Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021·2022. anexa 1 f a OMEC nr. 54-49/31.08.2020, eliberarea recomandărilor scrlse de apartenenţă la etnia romă se realizează în perloada 5 octombrle 2020 – 29 ianuarie 2021.

În acest context, vă rugăm să informaţi absolvenţii clasei a Vlll·a care doresc să participe la admiterea pe locurlle speclale pentru roml în învăţământul liceeal sau profeslonal de stat pentru anul şcolar 2021·2022, precum şi părinţii /tutoril legali ai acestora, că filialele locale ale Asociaţiei Partlda Romilor „Pro-Europa” pot elibera, în perioada menţionată, recomandările scrise privlnd apartenenţa la etnia romă, în baza prevederilor acordului de parteneriat cu lnspectoratele Şcolare Judeţene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *